O projektu

TermFrame je triletni raziskovalni projekt (1. 7. 2018 – 30. 6. 2021), ki se ukvarja s terminologijo in znanjem na presečišču jezikov, kognicije in računalništva. Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Raziskovalna ideja izhaja iz hipoteze, da pojmi in kognitivne strukture niso univerzalni in statični, temveč fluidni, dinamični in odvisni od številnih dejavnikov, kot so kontekst, jezik in kultura.

Naš glavni cilj je raziskati pojmovne strukture na področju krasoslovja v treh jezikih, angleščini, slovenščini in hrvaščini, ter iz dveh komplementarnih perspektiv, jezikoslovne in računalniške.

Naš delovni načrt zajema ustvarjanje in označevanje trijezičnega specializiranega korpusa, luščenje znanja v obliki terminov, definicij in relacij, podrobne semantične analize in primerjave med jeziki, žanri in konteksti, razvoj inovativne spletne infrastrukture za obdelavo in predstavljanje domensko specifičnega znanja z naprednimi vizualizacijami ter končno ustvarjanje zbirke znanja za krasoslovje TermFrame.

Infrastruktura TermFrame in baza znanja bosta zagotovila novo obliko terminološkega opisa in predstavitve s poudarjanjem jezikovnih in/ali kulturnih elementov v pojmovnem strukturiranju domene. Poleg tega bo projekt prinesel nov terminološki vir za področje krasoslovja, ki bo olajšal prevajanje, turizem, raziskave, poučevanje in odkrivanje krasa.